KÜLDETÉSNYILATKOZAT

 

 

Célunk olyan gyermekközpontú iskola létrehozása, amely tudatosan vállalja a humán értékek közvetítését, a környezetével harmóniában élő, annak védelmével tudatosan foglalkozó egészséges, toleráns, a másságot elfogadó és tiszteletben tartó, az életben helytállni tudó ember fejlesztését. Éppúgy tiszteletben tartjuk a tapasztalattól függetlenített hitet, mint a csak az emberben, az emberi értékekben való meggyőződést.

Iskolánk a különféle okok miatt hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelését, a cigány népismeret és kultúra, valamint a beás nyelv interkulturális oktatását társadalmi környezetének sajátosságaiból adódóan, és pedagógiai meggyőződésből vállalja.

Ez az iskola humánus, szeretetteljes légköre által igyekszik kompenzálni a gyermekek társadalmi kudarcélményeit, védelmet nyújt, és sikerélményhez juttat minden gyermeket.

Törekszünk arra, hogy a kölcsönös segítés, bátorítás, gondoskodás, a pozitív gondolkodás, a pozitívumokra támaszkodás, az élményszerűségre törekvés, a gyermeki ötletek megismerésének igénye, a rácsodálkozás, a tévedés jogának elismerése olyan fel-hajtó erők legyenek, amelyek révén kielégítést nyernek a gyermekek félelemtől mentes fejlődési és teljesítési szükségletei, erősödik önbizalmuk, kiteljesedik személyiségük.

Az iskola pedagógiai koncepciója alapján a képességfejlesztésre és a személyiségfejlesztésre helyez hangsúlyt, de ezeket igyekszünk egyensúlyba hozni azokkal a közvetíteni kívánt ismeretekkel, amelyek alkalmassá teszik tanulóinkat a kihívásokkal szembeni megfelelésre, a helyes pályaválasztásra és a középiskolákban való megkapaszkodásra.

 

 

Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelősnek lenni, érezni, hogy a kővel, melyet lehelyez, a világot építi tovább.
Antoine de Saint Exupéry

 

 

Darány, 2003.04.16.